Loading

Advocatenkantoor Patrick Duyck

Advocatenkantoor Patrick Duyck is een all round kantoor dat rechtsbijstand verleent en alle takken van het recht behandelt en dit zowel voor de particulier, het bedrijf als voor de instellingen.

Advocatenkantoor Patrick Duyck

De dienstverlening van het kantoor kenmerkt zich door een no - nonsens mentaliteit: er wordt ENKEL gedacht in termen van oplossingen.

Advocatenkantoor Patrick Duyck

De werkwijze van het kantoor laat zich omschrijven door een drietal kernbegrippen: professioneel, betrokken en doelgericht.

Onzediensten

Advocatenkantoor Patrick Duyck is werkzaam binnen een verscheidenheid van rechtstakken, op onze website vindt U een overzicht.
Aansprakelijkheidsrecht
De term 'aansprakelijkheidsrecht' is een vlag die een heel omvangrijke lading dekt, het gaat over alle gevallen waarbij een persoon gehouden kan worden om de schade te vergoeden die een andere partij geleden heeft.
Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht draait om de verhouding tussen werkgever en werknemer, zowel collectief als individueel. In het socialezekerheidsrecht staat de relatie tussen de sociaal verzekerde en de openbare instelling centraal.
Personen- en familierecht
De dag van vandaag doen er zich steeds meer problemen voor die kaderen in het personen- en familierecht. Hiermee worden alle zaken bedoeld in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen,...
Handelsrecht
Het handels- en vennootschapsrecht omvat vele materies, gaande van eenvoudige geschillen waarbij handelaars betrokken zijn tot ingewikkelde vennootschapsrechterlijke constructies.

Rudyard KiplingIf...

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you...

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise:

If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two imposters just the same;
If you can bear to hear the truth you've spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build 'em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: "Hold on!"

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with kings - nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds' worth of distance run -
Yours is the Earth and everything that's in it,
And - which is more - you'll be a Man, my son!

onslaatste nieuws

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws over het kantoor en relevante wetgeving.
Opgelet bij ontvangst factuur
Als een handelaar een factuur ontvangt moet hij protesteren en wel schriftelijk, liefst via aangetekende brief en fax/mail. Anders kan de rechtbank het niet protesteren beschouwen als aanvaarding. In ieder geval tussen handelaars. Dus let zeer goed op bij ontvangst factuur of betalingsvraag : bij niet akkoord SCHRIFTELIJK protesteren.
Arbeidsrecht
Bij ontslag om dringende redenen moet de ontslagbrief gedetailleerd zijn. Al te veel worden werkgevers die overgaan tot ontslag geconfronteerd met een afwijzing van het ontslag met als gevolg dat ze een verbrekingsvergoeding moeten betalen aan hun ontslagen werknemer omdat de ontslagbrief niet gedetailleerd genoeg was. Dus het ontslag moet zoveel mogelijk feitelijkheden in detail omvatten, datum feiten, uur der feiten, getuigen die er bij waren, wie heeft wat gezegd.
Eigendomsrecht
Na een arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat het uit elkaar gaan en het verdelen van onroerende goederen die men in onverdeeldheid of samen heeft aangekocht moeilijk is, zoniet quasi onmogelijk. De wet stelt dat niemand in ovnerdeelheid kan blijven en men dus ten alle tijde de uitonverdeeldheidtreding kan vorderen voor de rechtbank, logischerwijze bij betwisting. Het hoogste hof heeft een arrest geveld, stellende dat dit NIET van toepassing is bij niet gedwongen onverdeeldheden, zo bijvoorbeeld bij partners die samen een huis kopen zonder gehuwd te zijn. Gedwongen onverdeeldheden zijn onverdeeldheden ontstaan onder meer uit erfenis.
BTW-plicht voor advocaten
Sinds 1/01/2014 genieten advocaten niet langer van de vrijstelling inzake BTW-plicht. Cliënten zullen vanaf die datum van rechtswege een BTW dienen te betalen van 21% op de geleverde diensten (Wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen - B.S. 1/08/2013). België was het laatste land in Europa waar een dergelijke vrijstelling nog bestond. In 2012 werd ook reeds de vrijstelling voor gerechtsdeurwaarders en notarissen geschrapt.